+45 70 26 24 26 info@sequoyah.dk

Betingelser ved leje af værdiboks

1. Definitioner

1.1 De udtryk, der anvendes i disse forretningsbetingelser, defineres som følger:

“Adgang” Betyder den adgang, som lejer har til værdiboksen eller vaulten, som kan tilgås i selskabets åbningstider eller på tidspunkter fastsat af selskabet.

“Boks – vault” Betyder den angivne værdiboks eller private vault, som lejer indvilliger i at leje fra selskabet.

“Selskabet” Betyder Sequoyah Vaulting, CVR nr. 38 83 87 84, Østerbrogade 137, 2100 København Ø, Danmark.

“Lejer” Den person, der lejer en værdiboks eller en Vault.

2. Introduktion

2.1 Disse forretningsbetingelser (“Vilkår”) regulerer lejerens ansøgning om brug af en værdiboks eller en privat Vault.

2.2 Vilkårene accepteres af kunden ved underskrift af forretningsbetingelserne.

3. Ansøgningen

3.1 Forud for at give lejeren adgang til værdiboksen eller Vaulten, kræver Selskabet, at lejer udfylder et ansøgningsskema (Masterdata), for at bestemme formålet med lejen, og lejerens identitet. Lejer skal også angive hans personlige repræsentant(er), der kan få adgang til værdiboksen eller Vaulten, i tilfælde af lejerens død eller forsvinden.

4. Anvendelse af værdiboksen eller Vaulten

4.1 Lejer må ikke bruge, eller tillade, at værdiboksen anvendes til deponering af væsker, ulovligt gods, eller andet af farlig karakter, eksplosiver og våben. Det deponerede må ikke være til gene for selskabet, eller nogen af dets øvrige lejere. Boksen må ikke benyttes til noget andet formål, end deponering af værdigenstande, eller andre ejendele af tilsvarende art. Lejer skal efter anmodning, tillade selskabet at inspicere indholdet af boksen med det formål at fastslå, om denne betingelse er overholdt. Såfremt Selskabet lider skade, tab eller påtager sig noget ansvar, som følge af lejerens tilsidesættelse af denne betingelse, skal lejeren fuldt ud godtgøre selskabet mod sådan skade, tab eller ansvar.

5. Gebyr og forsikring

5.1 Lejer skal betale et halvt årligt gebyr i DKKR (se prisblad) for at leje en boks. Selskabet kan frit ændre gebyret, hvis Lejeren varsles tre måneder, inden det nye gebyrer træder i kraft. Depositummet er ikke rentebærende.

5.2 Enhver skade på boksen, der ikke stammer fra et rimeligt slid, vil udelukkende blive istandsat af Selskabet på lejers regning.

5.3 Indholdet i boksen er ikke dækket af selskabets forsikring.

6. Ophør

6.1 Lejer kan til enhver tid opsige aftalen med selskabet, ved at give selskabet besked herom minimum 3 måneders før ønsket ophør.

6.2 Selskabet kan til en hver tid opsige leje aftalen uden varsel, og uden at tildele nogen årsag hertil.

6.3 Straks efter opsigelsen skal lejeren fjerne alt indhold fra boksen, returnere nøglerne samt kortet tilbage til selskabet, og underskrive et dokument med angivelse af, at nøglerne og kortet er returneret. Indtil dokumentet er underskrevet, er lejer forpligtet til at betale gebyr for leje af boksen.

6.4 Intet gebyr eller depositum vil blive refunderet til lejer, før lejen er endeligt ophørt.

6.5 Indholdet i Vaulten vil blive returneret til lejeren, eller solgt og returneret til lejerens bank konto, afhængigt af den aftale der er indgået mellem selskabet og lejeren, for afvikling af dets indestående.

6.6 I tilfælde af at selskabet ikke kan få kontakt til lejeren, eller dennes personlige repræsentant som angivet i (masterdataen), og leje af boks eller Vault har været ophørt i mere end 6 måneder, vil selskabet udpege en bobestyrer til afvikling af lejeforholdet, jævnført dansk lovgivning.

7. Lejerens død

7.1 I tilfælde af lejerens død, kan dennes personlige repræsentanter, eller andre bemyndigede personer, gives adgang til boksen, når eventuelle udeståender er betalt.

7.2 Selskabet kan efter eget skøn, uden at være ansvarlig for tab eller skade, uanset hvad der er sket, uanset hvad der måtte opstå, tillade enhver bobestyrer, med dokumenteret ret til at administrere den afdøde lejers ejendom, at åbne boksen, og undersøge indholdet af denne, til det formålet at udarbejde en opgørelse af boet. Dette sker til enhver tid, i nærvær af en embedsmand fra selskabet. Bobestyrer må ikke fjerne noget af indholdet fra boksen, undtagen for at følge lejerens vilje, eller dennes testamentariske dokument. Bobestyreren skal kunne dokumentere foreliggende testamente eller fuldmagt, og selskabet skal have en kopi af et sådant dokument, til selskabets opbevaring.

8. Personlige data

8.1 Virksomhedens behandling af personoplysninger og andre data fra lejer skal være i overensstemmelse med lejerens anvisninger, og selskabet skal til en hver tid overholde gældende lovgivning om databeskyttelse.

9. Lovvalg

9.1 Enhver tvist mellem Selskabet og Lejer, der følger af Ansøgningen og Vilkårene, er underlagt de Danske domstole.

Sequoyah Vaulting

Østerbrogade 137

DK-2100 Copenhagen

Kingdom of Denmark

+45 70 26 24 26

info@sequoyah.dk

CVR 38 83 87 84

Vi er stolte af vores serviceniveau og uddannede personale. Hvis du har spørgsmål, kommentarer, specielle forespørgsler eller har behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail.

Kontakt os