+45 70 26 24 26 info@sequoyah.dk
SEQUOYAH

GDPR

1 Indledning

1.1 Baggrund

Sequoyah behandler persondata i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR, General Data Protection Regulation)

For at få lov til at behandle persondata skal der altid være støtte at hente i databeskyttelsesforordningen, et såkaldt retsgrundlag. I denne politik til beskyttelse af persondata beskrives det, hvordan Sequoyah opfylder de forpligtelser, der følger af databeskyttelsesforordningen.

I denne politik til beskyttelse af persondata beskrives det, hvordan Sequoyah indsamler og behandler persondata. Politikken beskriver formålet med behandlingen, hvor længe behandlingen varer, hvordan oplysningerne bruges, og hvem der må deltage i den. Derudover beskrives det, hvordan dine oplysninger er beskyttet, hvilke rettigheder du har med hensyn til dine persondata, og hvordan du kommer i kontakt med os. Ved spørgsmål om Sequoyah’s privatlivsbeskyttelse er du altid velkommen til at kontakte os ved at sende en e-mail til info@sequoyah.dk

1.2 Grundlæggende begreber

Databeskyttelsesforordningen anvender følgende begreber, hvis betydning og anvendelse også gælder for denne politik til beskyttelse af persondata.

Persondata: Enhver oplysning, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “registreret”), hvor en identificerbar fysisk person er en person, der er identificeret direkte eller indirekte under henvisning til en identifikator såsom navn, identifikationsnummer, sted eller onlineidentifikator eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Behandling: En handling eller kombination af handlinger angående persondata eller persondatasæt, uanset om de udføres automatiseret eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, bearbejdning eller ændring, fremtagning, læsning, anvendelse, udlevering ved overførsel, spredning eller hensættelse på anden vis, justering eller samkøring, sletning eller destruktion.

Dataansvarlig: Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller andet organ, som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og metoderne til behandling af personoplysninger; hvis formålet og behandlingsmetoderne er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale lovgivning, kan den dataansvarlige eller de særlige kriterier for udpegelsen foreskrives i EU-retten eller i medlemsstaternes nationale lovgivning.

Persondatarepræsentant: Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller andet organ, som behandler persondata på vegne af den dataansvarlige.

Tredjepart: Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller organ, som ikke er den registrerede, den dataansvarlige, persondatarepræsentanten eller de personer, der under den datansvarliges eller persondatarepræsentantens direkte ansvar er bemyndiget til at behandle personoplysningerne.

Persondatahændelse: En sikkerhedshændelse, der fører til utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring eller uautoriseret offentliggørelse eller uautoriseret adgang til de overførte, oplagrede eller på anden måde behandlede persondata.

1.3 Ændring af politik til beskyttelse af persondata

Sequoyah forbeholder sig ret til at ændre denne politik til beskyttelse af persondata. Hvis politikken ændres, bliver du informeret om, at ændringen påvirker behandlingen af dine persondata. Seneste version af Sequoyah politik til beskyttelse af persondata er altid tilgængelig på www.sequoyah.dk. Øverst på den første side af denne politik kan du se den seneste opdateringsdato.

2 Sequoyah’s behandling af persondata

2.1 Dataansvarlig og repræsentant for databeskyttelse

Sequoyah er dataansvarlig og har ansvaret for behandlingen af dine persondata hos Sequoyah, hvilket betyder, at Sequoyah er ansvarlig for at sikre, at dine oplysninger behandles korrekt og sikkert i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sequoyah kan videregive persondata til samarbejdspartnere (persondatarepræsentanten), men de har i så fald ikke ret til at behandle dataene til andre formål end Sequoyah og kun i henhold til Sequoyah’s udtrykkelige instruktioner. Sequoyah’s kontaktoplysninger finder du til sidst i denne politik til beskyttelse af persondata.

Sequoyah har udpeget en repræsentant for databeskyttelse (”Repræsentanten for databeskyttelse”). Repræsentanten for databeskyttelse har blandt andet til opgave at føre tilsyn med, at Sequoyah’s behandling af persondata foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning. Repræsentanten for databeskyttelses kontaktoplysninger er info@sequoyah.dk.

2.2 Retsgrundlag – aftale, juridisk forpligtelse, samtykke eller afvejning af interesser

Der er flere retsgrundlag, der tillader Sequoyah at behandle dine persondata. Overholdelse af en aftale med dig er et retsgrundlag. Andre retsgrundlag er opfyldelse af en juridisk forpligtelse, f.eks. i henhold til patientdataloven eller bogføringsloven, indhentning af samtykke eller gennem en interesseafvejning.

Hvis Sequoyah har indhentet samtykke fra dig, kan du når som helst, enten helt eller delvist, tilbagekalde dit samtykke.

En interesseafvejning indebærer, at Sequoyah’s behandling af dine personoplysninger kun er tilladt, hvis Sequoyah’s interesse i at behandle persondataene anses for at veje tungere end din interesse for privatlivsbeskyttelse. Bemærk, at du altid har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata på grundlag af en interesseafvejning.

2.3  Persondata, der lagres og indsamles

Sequoyah indsamler og lagrer oplysninger om dig, som du selv giver til Sequoyah. De oplysninger, der indsamles om dig, omfatter både de oplysninger, som du har givet til os eller til tredjepart, og alle oplysninger, der indsamles automatisk ved hjælp af vores hjemmeside. De typer af persondata, der lagres og indsamles, er:

 • Person- og kontaktoplysninger: Navn, titel, beskæftigelse, køn, bruger-id, fødselsdato, CPR-nummer, adresse, telefon-/ mobilnummer, e-mail;
 • Patientdata: Journaldata, herunder sundhedsoplysninger (se også punkt 2.1 nedenfor);
 • Betalingsoplysninger: Betalings- og kreditkortoplysninger (kortnummer, CVV-kode og udløbsdato), fakturaoplysninger og bankkontonummer;
 • Købshistorik: Oplysninger om tidligere køb samt garanti- og klagesager hos Sequoyah.
 • Enhedsoplysninger: IP-adresse, MAC-adresse, cookies eller lignende; og
 • Andre persondata, som du vælger at give os.

2.2.1    Specifikke kategorier af personoplysninger

Sequoyah kan behandle følsomme persondata (såsom særlige kategorier af persondata) om dig, der er kunde hos os. Følsomme persondata er persondata, som ifølge lovgiverens vurdering fortjener særlig beskyttelse, da de af natur udgør en særlig indgriben i privatlivets fred.

2.3 Formål og retsgrundlag for persondatabehandling

Det primære formål med behandlingen af dine persondata er at gøre det muligt for Sequoyah at opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde samt at udvikle, opretholde og kvalitetssikre Sequoyah processer og aktiviteter. Nedenfor er der en detaljeret beskrivelse af vores forskellige typer behandling af dine persondata og retsgrundlaget til formålet.

Kategorier af persondata Formål med behandlingen Retsgrundlag
• Person- og kontaktoplysninger og
• Persondata
For at kunne levere vores ydelser på en sikker og effektiv måde og sikre en korrekt behandling og opfølgning. Behandlingen er nødvendig for at leve op til aftalen med dig – det vil sige, når der udføres en handel hos Sequoyah – og for at opfylde Sequoyah’s retslige forpligtelser
• Person- og kontaktoplysninger og
• Persondata
For at kunne holde kontakten med dig med hensyn til besvarelse af spørgsmål via e-mail eller via kundeservice. Behandlingen er nødvendig for at leve op til aftalen med dig – det vil sige, når der udføres en handel hos Sequoyah.
• Person- og kontaktoplysninger og
• Persondata
For at kunne overholde lovbestemte krav såsom KYC, AML, bogføringskrav og sikkerhedskrav. Behandlingen er nødvendig for at leve op til Sequoyah’s retslige forpligtelser.
• Person- og kontaktoplysninger og
• Betalingsoplysninger
For at kunne muliggøre ratebetaling eller kredit. Behandlingen er nødvendig for at leve op til aftalen med dig – det vil sige, når der udføres et køb og for at leve op til Sequoyah’s retslige forpligtelser.
• Person- og kontaktoplysninger,
• Købshistorik og
• Persondata
For at håndtere reklamations- og garantisager. Behandlingen er nødvendig for at leve op til aftalen med dig – det vil sige, når der udføres et køb og for at leve op til Sequoyah’s retslige forpligtelser.
• Person- og kontaktoplysninger For at muliggøre markedsføring, herunder forsendelser af generel karakter via mail, SMS og post. Behandlingen er nødvendig for Sequoyah’s legitime interesse i at markedsføre deres tjenester til dig (interesseafvejning).
• Person- og kontaktoplysninger For at muliggøre analyse og segmentering for målrettede kampagner. Behandlingen er nødvendig for Sequoyah’s legitime interesse i at markedsføre deres tjenester til dig (interesseafvejning).
• Person- og kontaktoplysninger
• Persondata
For systematisk og løbende at udvikle og sikre virksomhedens kvalitet behandler Sequoyah dine persondata til statistiske formål. Dette foregår gennem kundeundersøgelser for at analysere oplevelsen hos Sequoyah samt erfaringer med resultaterne af vores produkter og tjenester. I det omfang, at det er muligt i forhold til formålet, bliver dine persondata anonymiseret, når de anvendes til statistiske formål Behandlingen er nødvendig for Sequoyah’s legitime interesse i at forbedre sine ydelser ved at opnå en sikrere behandling for patienter samt at tiltrække flere kunder og øge graden af tilbagevendende kunder (interesseafvejning).
• Enhedsoplysninger Indsamling med det formål at udvikle vores hjemmeside for at tilpasse den bedre ud fra, hvordan Sequoyah’s hjemmeside (www.sequoyah.dk) anvendes. Behandlingen er nødvendig for Sequoyah’s legitime interesse i at forbedre, effektivisere, forenkle og udvikle hjemmesiden www.sequoyah.dk og for at tiltrække flere kunder og øge antallet af tilbagevendende kunder (interesseafvejning).

3 Overførsel af personoplysninger

Sequoyah stræber efter at behandle dine personlige oplysninger inden for EU/EØS. Sequoyah overfører ikke dine persondata til et land uden for EU/EØS ud over, hvad der er angivet nedenfor. Hvis persondata overføres til et land uden for EU/EØS, vil Sequoyah tage forholdsregler for at sikre, at persondataene forbliver beskyttede, og træffe de nødvendige foranstaltninger til lovlig overførsel af persondata til lande uden for EU/EØS. Som dataansvarlig har Sequoyah ansvaret for, at der indgås en persondatarepræsentantaftale med tredjepart, hvis persondata bliver genstand for behandling uden for Sequoyah, samt kun at ansætte persondatarepræsentanter, der i tilstrækkelig grad kan garantere, at dine persondata er beskyttet på passende vis.

Sequoyah videregiver personlige oplysninger til tredjepart i situationer, hvor dette er en lovmæssig forpligtelse eller for at leve op til Sequoyah’s forpligtelse over for dig som kunde. Dine persondata vil ikke blive overført eller solgt til tredjepart i reklameøjemed. Sequoyah videregiver desuden dine personlige oplysninger til tredjepart ved opdatering og arkivering af oplysninger fra folketællingen eller andre offentlige registre.

Sequoyah får f.eks. hjælp af tredjeparter ved gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelser eller håndtering af forsikringssager, hvilket betyder, at dine persondata kan blive overført til tredjeparter, der leverer disse tjenester.

De persondata, som Sequoyah indsamler om dig gennem din brug af Sequoyah’s hjemmeside, kan overføres til en it-udbyder uden for EU/EØS, som er vært for, udvikler af og yder support til hjemmesiden www.sequoyah.dk, samt til Google i USA, gennem Google Analytics. Sequoyah har sikret, at dine rettigheder garanteres ved overførsel til USA gennem Googles forbindelse til EU-US Privacy Shield. Der er flere oplysninger på www.privacyshield.gov.

4 Dine rettigheder

Når Sequoyah behandler dine personlige oplysninger, har du visse lovmæssige rettigheder, der vedrører dine persondata, og du kan påvirke Sequoyah’s behandling af dine persondata, og hvad der gemmes. For at påberåbe dig disse rettigheder skal du sende en skriftlig anmodning, som er underskrevet af dig, til den postadresse, der er angivet til sidst i denne politik til beskyttelse af kundedata.

4.1 Ret til oplysninger

Denne politik til beskyttelse af persondata beskriver, hvordan dine persondata behandles hos Sequoyah, og den er altid tilgængelig på www.sequoyah.dk. Du får både disse oplysninger, når der indsamles oplysninger om dig, og når du selv anmoder om det. Derudover er der visse tilfælde, hvor du modtager særlige oplysninger, f.eks. hvis der er tale om hacking eller lignende (en persondatahændelse), og der er risiko for identitetstyveri eller bedrageri.

4.2 Anmodning om uddrag

Du er velkommen til at anmode om et uddrag af de persondata, som Sequoyah har registreret om dig. Dette uddrag indeholder også oplysninger om, hvordan disse persondata behandles, oplysninger om hvor disse persondata blev indsamlet, formålet med behandlingen af persondata, hvor længe de vil blive gemt (eller kriterierne, der anvendes til at bestemme denne periode), og hvilke modtagere persondataene videresendes til.

4.3 Anmodning om korrektion

Du har altid ret til at rette henvendelse til Sequoyah, som dataansvarlig, for at få dine oplysninger rettet. Det betyder også, at du har ret til at supplere med persondata, der mangler og er relevante for formålet med persondatabehandlingen. Hvis oplysninger rettes efter din anmodning, skal Sequoyah sørge for, at tredjeparter, som dine data videresendes til, får besked om korrektionen. Dette gælder dog ikke, hvis det viser sig umuligt eller medfører for stort besvær.

4.4 Anmodning om sletning

Du har ret til at henvende dig til Sequoyah og bede om at få de oplysninger, som vedrører dig, slettet. Personlige data skal slettes i følgende tilfælde:

 • Hvis dataene ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet til;
  • Hvis din behandling er baseret på dit samtykke, og du tilbagekalder samtykket;
  • Hvis behandlingen er til direkte markedsføring, og du modsætter dig behandlingen af dataene;
  • Hvis du modsætter dig persondatabehandling efter en interesseafvejning, og der ikke er nogen legitime grunde, der vejer tungere end din interesse;
  • Hvis persondataene er blevet behandlet ulovligt; eller
  • Hvis sletning er påkrævet for at opfylde en juridisk forpligtelse.

Hvis du anmoder om, at dine oplysninger slettes, skal Sequoyah også informere dem, som Sequoyah har videresendt oplysninger til, om sletningen. Dette gælder dog ikke, hvis det viser sig umuligt eller medfører for stort besvær. I nogle tilfælde er Sequoyah forpligtet til at behandle dine personlige oplysninger, selvom du har bedt om at få disse slettet.

4.5 Ret til dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet, det vil sige ret til på visse betingelser at udtrække og overføre dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæseligt format til en anden dataansvarlig.

4.6 Ret til at begrænse behandlingen

Under visse omstændigheder kan du anmode om begrænsning af fortsat behandling af dine personoplysninger, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen under de betingelser, der er tilladt i henhold til persondataloven (for eksempel hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine persondata er korrekte, eller din behandling er lovlig).

4.7 Ret til at klage til tilsynsmyndighed

Hvis du tror, at Sequoyah behandler oplysninger om dig i strid med databeskyttelsesforordningen, har du ret til at indsende en klage til Datatilsynet. Datainspektionen deltager i alle klager og vurderer, om der skal føres tilsyn, og sender derefter en besked til den, der fremførte klagen. Datainspektionen skal underrette, om der skal føres tilsyn eller ej inden for tre måneder efter modtagelsen af klagen. Hvis du som klager ikke får besked inden for den pågældende tidsperiode, kan du henvende sig til retten for at anmode om at blive underrettet.

5 Beskyttelse af oplysninger

Det er Sequoyah’s målsætning, at du altid føler dig tryg, når du indleverer dine persondata til Sequoyah. Sequoyah har derfor truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata mod uretmæssig adgang, ændring og sletning. Sequoyah vil kun videregive dine oplysninger til dem, der udtrykkeligt er angivet i denne politik til beskyttelse af persondata.

For at sikre, at persondata behandles på en sikker og fortrolig måde, bruger Sequoyah databeskyttelsesnetværk, der er beskyttet internt, herunder firewalls og adgangskodebeskyttelse i henhold til branchestandarden. For at sikre integriteten af de personlige data, du angiver via internettet, kan Sequoyah bruge krypteringsteknologi, når Sequoyah overfører disse persondata over internettet til Sequoyah’s servere. Sequoyah’s sikkerhedsrutiner opdateres løbende i takt med den tekniske udvikling. Sequoyah har dokumenterede rutiner vedrørende brugerintegritet, tilgængelighed af oplysninger og fortrolighed i henhold til den gældende lovgivning.

6 Bevarelse og rydning

Dine persondata gemmes kun af Sequoyah i den periode, der er nødvendig for at tjene de formål, som dataene blev indsamlet til, eller så længe Sequoyah ifølge loven er forpligtet til at gemme dine persondata, eller for at overvåge Sequoyah’s retslige interesser, f.eks. under en juridisk proces. Derefter vil dine persondata blive slettet.

7 Brug af cookies

Sequoyah bruger cookies-lignende teknikker til at levere visse funktioner på hjemmesiden www.sequoyah.dk samt forbedre vores hjemmeside og levere en bedre og mere personlig service. Oplysningerne gemmes i form af en fil, der indeholder krypterede logindata. Oplysningerne bruges til automatisk login og til at huske eventuelle valg af indstillinger på webstedet. Sequoyah bruger cookies i overensstemmelse med Sequoyah’s politik for cookies.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer, tablet eller smartphone ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Den data vi indsamler bruges til at få større kendskab til vores brugere af websitet. Denne brug omfatter bl.a. undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore tjenester og teknologier, herunder visning af indhold, da det er vigtigt for os at forstå hvad der fungerer for brugeren og hvad der ikke gør. Vi benytter ligeledes indsamlet data til at optimere annoncering og remarketing.

Du har til en hver tid retten til at blive glemt, det betyder at du ved at slette dine cookies, i den til besøget benyttede browser, ikke længere fremgår i vores data og statistik.

 

Afvisning af cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, at der kan være funktioner og services, du ikke tilbydes, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari

Flash cookies (gælder alle browser)

iPhone, iPad og andet fra Apple

Telefoner med styresystemet Android

Telefoner med Windows 7

 

8 Links til andre hjemmesider

På www.sequoyah.dk kan der være links til eksterne websider, som Sequoyah ikke bestemmer over. Disse er ikke omfattet af denne politik til beskyttelse af persondata. Sequoyah påtager sig intet ansvar for indholdet af de hjemmesider, som der linkes til fra www.sequoyah.dk.

9 Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende politikken til beskyttelse af persondata bedes du kontakte os på:

Sequoyah A/S

Østerbrogade 137 st

2100 København Ø

Hvis du ønsker at få de oplysninger, vi har om dig ændret eller slettet, er det nødvendigt at gøre dette skriftligt, da vi ikke kan håndtere persondata via email.

(skriv Databeskyttelse i overskriften)